• km-banner.jpg

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรม After action review (AAR) หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 จำนวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในครั้งต่อไป เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 718 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร

นายกณพ คำสุข และนางสาวดารานิตย์ กิ่งวัน ผู้ลิขิต

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115765