e-Learning Nursing Mahidol


 

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
Skip ประเภทของรายวิชา

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ
บันทึกการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ - อังคาร, 3 มีนาคม 2015, 11:46AM
 
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ
บันทึกการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ - จันทร์, 8 ธันวาคม 2014, 01:46PM
 
 • NSPC 401 การพยาบาลบุคคลที่มีโรควิตกกังวล (Anxiety disorder) (อ.สาธกา พิมพ์รุณ)
 • NSPC 401 การพยาบาลบุคคลที่มีโรคอารมณ์แปรปรวน (รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์)
 • NSID 571 พยาธิวิทยาและลักษณะทางคลินิก (รศ.นพ.เชิดศักดิ์ ธีระบุตร)
 • NSID 571 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านจุลชีพ (รศ.ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา)
 • NSID 571 การสอบสวนโรคระบาด (รศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์)
 • NSID 571 บทบาทของพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย และใช้ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ (ผศ.ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช)
 • NSPC 401 การพยาบาลบุคคลที่มีโรคจิตเภท (ผศ.ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน)
 • NSPC 401 การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเนื่องจากสารเสพติด (ผศ.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช)
 • NSPC 401 การรักษาด้วยยา และไฟฟ้า (อ.นพ.ธีรศักดิ์ สาตรา)
 • NSPC 401 นิเวศน์บำบัด (อ.กลิ่นชบา สุวรรณรงค์)
 • NSPC 401 อาการทางจิตเวช (รศ.นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนา)
 • NSPC 401 การจำแนกโรคทางจิตเวช (ศ.นพ.ศุภโชค สิงหกันต์)
 • NSPC 401 จิตบำบัดรายบุคคลและรายกลุ่ม, ครอบครัวบำบัด และพฤติกรรมบำบัด (อ.ดร.วิมลนันท์ พุฒิวณิชพงศ์)
 • NSPC 401 การพยาบาลบุคคลที่ได้รับการรักษาด้วยยา และไฟฟ้า (ผศ.ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช)
 • NSPC 101 กระบวนการให้การปรึกษา เทคนิคพื้นฐาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในระยะการค้นหาสาเหตุ และความต้องการที่แท้จริง ตอนที่ 2 (อ.ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง)
 • NSPC 401 การใช้ตนเองเพื่อการบำบัดรักษา, สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการบำบัดรักษา และการสื่อสารเพื่อการบำบัดทางจิต (ผศ.ดร.พวงเพชร เกษรสมุทร)
 • NSID 207 การประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์และการวางแผนนำไปใช้ (ผศ.ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ)
 • NSPC 401 แนวคิดการป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพจิต (รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์)
 • NSPC 401 วิวัฒนาการ ประเด็น และแนวโน้มทางการพยาบาลจิตเวช (รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์)
 • NSID 212 บทบาทของพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (อ.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ)
 • NSID 207 ความสำคัญของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล (ผศ.ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์)
 • NSID 206 หลักการและวิธีการบันทึกทางการพยาบาล การบันทึกภาวะสุขภาพทางการพยาบาล (อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง)
 • NSID 212 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพทางเลือก (อ.พิเศษ)
 • NSPC 101 กระบวนการให้การปรึกษา เทคนิคพื้นฐาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในระยะการค้นหาสาเหตุ และความต้องการที่แท้จริง ตอนที่ 1 (อ.ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง)
 • NSID 212 การนำกลวิธีต่างๆมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (ผศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร)
 • NSPC 101 แนวคิดพื้นฐานของการให้การปรึกษา (อ.ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง)
 • NSID 206 การรวบรวมข้อมูลและประเมินภาวะสุขภาพปกติและผิดปกติ: ระบบประสาท กล้ามเนื้อและโครงกระดูก (อ.จิรวรรณ มาลา)
 • NSID 212 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ (อ.ดร.นันทิยา วัฒนายุ)
 • NSID 206 หลักการและวิธีการวางแผนการพยาบาล, หลักการและวิธีการประเมินผลการพยาบาล (อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง)
 • NSID 205 ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย)
 • NSID 205 ระบบสารสนเทศทางด้านการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาล (ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ)
 • NSID 206 การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (อ.วิภาวี หม้ายพิมาย)
 • NSID 206 สาธิตการประเมินสภาพทรวงอก ปอด หัวใจ หลอดเลือด (รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร)
 • NSPC 101 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล (ผศ.ศิริลักษณ์ เวชการวิทยา)
 • NSID 207 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics): ศัพท์เทคนิค การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย (รศ.ดร.ยุวดี วัฒนานนท์)
 • NSID 212 การออกกำลังกาย (ดร.ยุพา จิ๋วพัฒนกุล)
 • NSID 206 การรวบรวมข้อมูลและประเมินภาวะสุขภาพปกติและผิดปกติ: เต้านม ระบบขับถ่าย ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน)
 • NSID 206 การรวบรวมข้อมูลและประเมินปัญหาสุขภาพปกติและผิดปกติ: ระบบทางเดินอาหาร ภาวะโภชนาการต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล)
 • NSID 208 แนวปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องเมื่อแม่ทำงาน (อ.ดร.สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร และ ผศ.ดร.นันทิยา วัฒายุ)
 • NSID 208 ปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ด้านลูก (อ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม)
 • NSID 212 โภชนาการและอาหารตามวัย (รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล)
 • NSOG 384 สาธิตการสระผม และอาบน้ำทารก
 • NSOG 384 สาธิตการตรวจสอบภาวะเลือดออกที่สายสะดือ
 • NSOG 384 สาธิตการห่อตัวทารกแบบมัมมี่
 • NSOG 384 สาธิตการนุ่งผ้าอ้อมให้ทารก
 • NSOG 384 สาธิตการบริหารร่างกายมารดาภายหลังคลอด
 • NSID 207 เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล, คุณภาพเครื่องมือวิจัย และการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง (ผศ.ดร.นภาพร วาณิชย์กุล)
 • NSID 212 หลักการและพัฒนาการของบุคคลตามวัย (อ.ดร.สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร)
 • NSID 208 แนวปฏิบัติตามบันได 10 ขั้น แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดา-ทารก (ผศ.ดร.นิตยา สินสุกใส)
 • NSPC 101 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล (ผศ.ศิริลักษณ์ เวชการวิทยา และ ผศ.จรรยา ธัญญาดี)
 • NSID 206 การรวบรวมข้อมูลและประเมินภาวะสุขภาพปกติและผิดปกติ: ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด (รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร)
 • NSID 208 แนวปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอด: การจัดท่าในการให้นมและการให้ลูกอมหัวนม, ปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ด้านแม่ (อ.ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร)
 • NSID 207 เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง: ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล)
 • NSID 206 วีดีโอสาธิตการตรวจร่างกาย: ผิวหนัง ต่อมน้ำเหลือง ศีรษะ ใบหน้า และลำคอ (ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์)
 • NSID 212 หลักการและนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ (ผศ.ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร)
 • NSID 206 หลักการและวิธีการวินิจฉัยการพยาบาล ข้อวินิจฉัยการพยาบาลตามกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน (ทีปภา แจ่มกระจ่าง)
 • NSPC 101 กระบวนการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (อ.ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง และ ผศ.ดร.พวงเพชร เกษาสมุทร)
 • NSID 425 กลุ่มอาการและโรคโรคของต่อมไร้ท่อ (อ.เวหา เกษมสุข)
 • NSID 425 กลุ่มอาการและโรคของระบบทางเดินอาหาร (ผศ.นงนุช เพ็ชรร่วง)
 • NSID 425 การใช้ยาในการรักษาโรงเบื้องต้น 1 และ 2 (รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม)
 • NSID 205 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล (ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย)
 • NSID 212 แนวคิดใหม่เรื่องสุขภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ผศ.ดร.นันทวัน สุวรรณรูป)
 • NSID 208 สถานการณ์ ความสำคัญ และประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ผศ.ดร.นิตยา สินสุกใส)
 • NSID 206 แนวคิดและหลักการในการประเมินภาวะสุขภาพ (อ.จิรวรรณ มาลา)
 • NSID 425 กลุ่มอาการและโรคของระบบ ตา หู คอ จมูก และระบบทางเดินหายใจ (อ.เวหา เกษมสุข)
 • NSID 425 กลุ่มอาการและโรคของระบบประสาท, กลุ่มอาการและโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (อ.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรัชาชาญ)
 • NSID 206 แนวคิด หลักการเกี่ยวกับกระบวนการการพยาบาล (ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์)
 • NSID 425 บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น (อ.เวหา เกษมสุข)
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ - พุธ, 18 มิถุนายน 2014, 03:31PM
 
หากพบปัญหาในการใช้งานระบบ เช่น เข้าสู่ระบบไม่ได้ ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และอีเมลล์ (เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคล โปรดใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ในการติดต่อ) มาที่ bulakorn.bua@mahidol.edu
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ
สื่อการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ - ศุกร์, 11 เมษายน 2014, 12:10PM
 
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ
บันทึกการสอน สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ - จันทร์, 17 มีนาคม 2014, 03:32PM
 
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ
สื่อการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ - พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2014, 03:48PM
 

ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต B.N.S. (สำหรับนักศึกษา รหัส 55, 56 ... เป็นต้นไป)19
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต B.N.S.26
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต B.N.S. (หลักสูตร 2 ภาษา)1
Bachelor of Nursing Science Program (International Program)2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต M.N.S. (เริ่มใช้ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556)2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต M.N.S.16

โครงการอบรม บรรยาย สัมมนา บัณฑิตศึกษา3
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)1
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต1
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

การพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 433

การพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 428

การพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 414

การพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 404

การพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 392

การพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 382
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น1

ศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 37

ศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 27

ศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 18
หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร3
หลักสูตร Occupational Health and Nurse Safety1

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 วันนี้ ศุกร์, 6 มีนาคม 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นSkip แบ่งปัน

แบ่งปัน


Skip เพื่อนของเราที่ชอบเช่นกัน

เพื่อนของเราที่ชอบเช่นกัน

 

Administrator: bulakorn.bua@mahidol.edu
Information Technology Section, Faculty of Nursing, Mahidol University. THAILAND

© Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

 

ออนไลน์: 1 ข้อความ: 0
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)