การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และการคลอดผิดปกติ รวมทั้งการทำสูติศาสตร์หัตถการ โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัญหาที่คุกคามสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพมารดา-ทารก และครอบครัว

The nursing care for mothers and newborns at risk during antepartum, intrapartum, and postpartum periods. Abnormal and obstetrical operating deliveries, and obstetrical medication management. Utilization of holistic nursing care to promote, recover, prevent and control health problems. Promotion of the relationships among mothers, newborns and the families.

การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเจ็บป่วยทางจิต แนวคิดทฤษฎี พื้นฐานในการพยาบาลจิตเวช การบาบัดทางจิตเวช การพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลที่มีการเจ็บป่วยทางจิตใน ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง การดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน โดยคานึงถึงความปลอดภัยและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

Mental health promotion, prevention of mental health problems and psychiatric illnesses, theoretical basis of psychiatric nursing, psychiatric interventions, holistic nursing care for psychiatric patients in acute and chronic phases, providing continuing care in hospital and community, concerning patients’ safety and code of professional ethics.

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในมารดา-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดการเฝ้าคลอด การทำคลอดปกติ การช่วยเหลือการคลอดในรายปกติและรายผิดปกติ การวางแผนการจำหน่าย การดูแลอย่างต่อเนื่องการสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล ส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา-ทารก และครอบครัว โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคลทุกวัยที่มีการเจ็บป่วยทางจิต สามารถนากระบวนการพยาบาลมาใช้ร่วมกับการบาบัดรักษาทางจิตเวช และวางแผนจาหน่ายโดยนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ให้การพยาบาลโดยรักษาสิทธิของผู้รับบริการและคานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

Holistic Nursing care practicum for individuals with psychiatric illnesses across lifespan. The use of nursing process in accord with psychiatric treatment and the use of discharge planning by employing family participation. Patients’ rights and code of ethics are emphasized.

ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาทางคลินิกที่สนใจ ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิก และวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงาน ฝึกทักษะการพยาบาลเฉพาะด้านในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ฝึกการทำงานปเ็นทีมร่วมกับทีมสุขภาพ คำนึงถึงขอบเขต ข้อบังคับ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Clinical practice in area of interest, competency development in clinical situation analysis, organizational structure or unit profile analysis, selected practice in nursing specialty area, practicing roles of professional nurses, collaboratively work as a team member, concerning of virtue , and codes of professional ethics

การปฏิบัติบริหารจัดการในคลินิก การจัดระบบการให้การพยาบาล การนำทีมการพยาบาล การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน การนิเทศ การประเมินผลงาน การตัดสินใจทางการพยาบาล

Nursing management practicum, nursing care delivery system, nursing team leading, planning, assignment, coordinating, supervising, evaluation, decision making in nursing

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลที่ผู้เรียนสนใจ เสริมทักษะการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพ นำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ร่วมทำงานกับทีมสุขภาพ ตัดสินใจทางการพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

Clinical practice in an interested nursing area, reinforcing nursing skills, applying nursing process in the holistic nursing practice, coordinating with team nursing and decision making as a professional nurse with respect to patient right and professional ethics.