คู่มือการศึกษาภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564-2566