วิวัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล บทบาทพยาบาลในระบบสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพล ประเด็นและแนวโน้มปัญหาสุขภาพของพลเมืองโลก

Evolution of nursing science, concepts and nursing theories, nurses’ roles in health system, health problems and influencing factors, global health issues and trends