แนวคิดกระบวนการพยาบาล หลักการ วิธีการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิดปกติ ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัย

Concept, nursing process, principles and techniques of health assessment in individuals from infant through elderly including history taking, physical examination, psychosocial assessment, interpretation of laboratory findings and health status analysis.

กระบวนการและทักษะการพัฒนาตน เป้าหมายของชีวิต หลักธรรมที่พึ่งรู้ พึงละ พึงทำให้เจริญ พึงปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตให้งอกงามบรรลุประโยชน์สุข

Process and skills for personal development.  Ultimate goal of life.  Fundamental Buddhist teachings,  understanding of the Dhamma, ones that should be relinquished, and ones that should be cultivated and practiced, spiritual awakening, growth, and well-being. 

ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์และนวัตกรรมทางการพยาบาล กระบวนการวิจัย รูปแบบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย สถิติในการวิจัย จริยธรรมการวิจัย กระบวนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

Significance of nursing research, nursing evidences, and innovation, research methodology,
research design, research measurement, research statistics, research ethics, process of evidence-based practice, innovation development in nursing practice.

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความต่อเนื่องของภาวะสุขภาพ ปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพของโลกและของประเทศ กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ประเด็นและแนวโน้มของการสร้างเสริมสุขภาพประชากรกลุ่มต่างๆของประเทศ บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

แนวคิด ความสำคัญ ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หลักการพื้นฐานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสื่อสารและปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือมารดาและทารกให้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ต่อเนื่องถึงช่วงเด็กปฐมวัย วิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหา ให้การปรึกษาแก่มารดาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Concepts, significance, advantages of breastfeeding, basic principles of breastfeeding, communication, and practice to enhance mothers and infants to be success in breastfeeding from antenatal through primary childhood, analyzing and planning for problem solving in breastfeeding, breastfeeding counseling.

แนวคิด ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ สมอง และพฤติกรรม การทำงานของระบบประสาท พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการทางกาย จิตสังคม และการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย

Concepts; theories; related to development and human behaviors, relation of mind; brain; and behavior, functions of nervous system as well as environmental factors influencing human development and behaviors, physical and psychosocial development across life span, the developmental promotion through life span.

ปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐาน การดูแลอนามันส่วนบุคคล การตอบสนองความต้องการบำบัดรักษาทางการพยาบาล คำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Nursing practicum in nursing procedures, personal hygiene, responding to basic human needs, infection prevention, patients's, and environment safety, patient rights, therapeutic nursing care, concerning patients'right and code of professional ethics.

แนวคิดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับพยาบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศด้านการบริหาร การปฏิบัติ การศึกษา และการวิจัยทางการพยาบาล ประเด็นจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล การสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อการเรียนการสอน นำเสนอข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

Concept of nursing information system; information technology for nursing; development of nursing information system; hospital information system; information system in nursing administration, practice, education, and research; ethic issue of using information; design of instructional media in nursing; searching nursing data and evidence based practice; using application software for creating instructional media, data presentation, and data processing