วิวัฒนาการศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล ความเป็นวิชาชีพพยาบาล หลักการและทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ สาธิตและฝึกการตรวจร่างกาย ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ฝึกการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพของบุคคลจากวัยเด็ก ถึงวัยสูงอายุ ในภาวะปกติและผิดปกติ ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม โดยยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความปลอดภัย สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

The evolution of nursing sciences; concepts and nursing theories; nursing profes-sionals; nursing principles and skills; demonstrate and practice physical examination; practice ana-lyzing health information; practice diagnosing health problems; from children to the elderly in nor-mal and abnormal conditions; including physical and psychological aspects; person-centered ap-proach; concerns of safety; patient's rights; and the professional code of ethics

แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศทางสุขภาพ วิทยาการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ การสื่อสารในยุคดิจิทัล กฎหมายขอมูลขาวสารและจริยธรรมเพื่อการใชและเผยแพรสารสนเทศทางสุขภาพ การสืบคนขอมูลทางสุขภาพ การประเมินสารสนเทศ ระบบสารสนเทศดานการศึกษา การวิจัย การบริหารและการปฏิบัติทางสุขภาพ ระบบสารสนเทศ ในโรงพยาบาล การพัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ แนวคิดนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางสุขภาพ การออกแบบและจัดทําฐานขอมูลขนาดเล็กทางสุขภาพ การประยุกตใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานทางสุขภาพ 

Concept of digital technology and health informatics system; data science and health technology; communication in the digital era; information law and ethic; searching health information; evaluation of health information; information system in health education; research; administration; and practice; hospital information system; development of health information system; innovation and design thinking concept; design of instructional media in healthcare; design and create health minidatabase; apply digital technology for promoting health professionals
หลักการพัฒนาการทางเพศ สุขภาวะทางเพศ บทบาทและสิทธิทางเพศ สัมพันธภาพทางเพศ สังคมและ วัฒนธรรม ความหลากหลายทางเพศ การดําเนินชีวิตทางเพศที่เหมาะสม ทักษะการจัดการชีวิตต่อปัญหาทางเพศ การคิด อย่างมีวิจารณญาณในด้านสุขภาวะทางเพศ การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวก การมีเจตคติเชิงบวกเรื่องเพศ 

Principles of the sexuality development; sexual health; sexual roles and gender rights; the sexual relationship; society and culture; gender diversity; appropriate sexual lifestyles; management skills in sexual problem situations; critical thinking in sexual health; positive communication about sexuality; positive attitudes about sexuality