• km-banner.jpg

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดเรียนการสอน ครั้งที่ 1-2/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 และ 16 กุมภาพันธ์ 2554 โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 2 ครั้ง นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การไปศึกษาดูงานที่ Ngee Ann polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553  โดยผู้นำกิจกรรม คือ อาจารย์ ดร. อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ได้เดินทางไปพร้อมกับอาจารย์จากภาควิชาต่างๆในคณะพยาบาลศาสตร์อีก 9 คน เพื่อศึกษาดูงานวิธีการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 2 ครั้งมีอาจารย์ในภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 20 คน

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115779