• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประเภทการให้บริการวิชาการของอาจารย์ ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 711 ชั้น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรางค์ทิพย์ ฉายพุทธ เป็นวิทยากร

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร และได้นำความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมได้รับฟังกัน

จากการศึกษาของนักวิจัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างมีข้อมูลสนับสนุนให้เห็นถึงอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงของคนในช่วงวัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น อัตราการตายของประชากรในสหรับอเมริกาจากโรคหัวใจ ในป  1900-2006 (ที่มา NCHC และ NHLBL) ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อัตราการเจ็บป่วยจากโรคหัวใจของเพศชายและเพสหญิงของประชากรในสหรัฐอเมริกา ในปี 1979-2006 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยในเพศหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น แตกต่างจากเพศชายที่มีแนวโน้มที่ลดลง

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองเจริญ ได้เริ่มต้นด้วยการขอให้ผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันแสดงความคาดหวังของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความต้องการรู้กลวิธีในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาว่ามีวิธีการอย่างไร และบางท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนเองมี

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260