• km-banner.jpg

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้าน

ประกันคุณภาพและแผนพัฒนาบุคลากรแก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการเตรียมตัวรับ

การตรวจประเมิน TQA/AUN-QA และชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ

และนางอริยา ธัญญพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115770