1. รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
 2. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2560
 3. รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2559
 4. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมการจัดการความรู้กับการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ปีงบประมาณ 2559
 5. กิจกรรม KM DAY ปีงบประมาณ 2558
 6. รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 7. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2558
 8. กิจกรรม KM DAY ปีงบประมาณ 2557
 9. รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557
 10. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557
 11. รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2556
 12. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2556
 13. รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555 ฉบับสมบูรณ์
 14. แผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2555
 15. รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในของคณะ ปีงบประมาณ 2555
 16. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ ปีงบประมาณ 2555
 17. คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ (มกราคม 2555)
 18. รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
 19. รายงานผลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
 20. รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในของคณะ ปีงบประมาณ 2554
 21. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ ปีงบประมาณ 2554
 22. รายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในของคณะ ปีงบประมาณ 2553
 23. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะฯ ปีงบประมาณ 2553
twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1124427