• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มการศึกษา เรื่อง E-Learning…นวัตกรรมทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 206 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260