• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มการศึกษา เรื่อง E-Learning…นวัตกรรมทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 506 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260