• km-banner.jpg

          สืบเนื่องจากแผนการจัดกิจกรรม KM ของภาควิชาฯ ในปีงบประมาณ 2563 นั้นได้มีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมจัดการความรู้ในระดับคณะฯ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎีสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ” และในภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ได้เริ่มการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในวิชาทฤษฎีสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ” โดยมี รศ. ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์ รศ. ดร.อาภาวรรณ หนูคง และ อ.ดร.ภัทรนุช ภูมิพาน เป็นวิทยากรในการนำเสนอประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด และ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ ตามลำดับ ทั้งนี้คณาจารย์ในภาควิชาฯ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างหลากหลายในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ มีอาจารย์อาสาสมัครจำนวน 5 คน ที่จะปรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 นี้ ได้แก่ รศ.ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์  ผศ.ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ รศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง อ.กาญจนา ครองธรรมชาติ และ อ.ดร.ภัทรนุช ภูมิพาน  

 

สำหรับครั้งนี้เป็นการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นชั้นปีที่3 กลุ่ม 2.1 และ 2.2 ใน 4 หัวข้อ ของวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือด Family- Centered Care, Holistic Care and Psychosocial Care การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจ และการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบโลหิตวิทยาและมะเร็ง ซึ่งสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คณาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายและข้อสรุปของจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษากลุ่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคำนึงถึงการจัดทำสื่อและวิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ นำกรณีศึกษาจริงมาเล่าหรืออภิปรายให้นักศึกษาฟัง ร่วมทั้งการ quiz เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละหัวข้อ นอกจากนี้ควรมีการเฉลยและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายในท้ายชั่วโมงที่สอน เพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในส่วนของเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น สำหรับการสอนออนไลน์ในนักศึกษากลุ่มใหญ่ ควรทำจัดสื่อให้น่าสนใจ มีทั้งคำบรรยายและคลิปประกอบการสอน และแบ่งวิดีโอการสอนออกเป็นคลิปสั้นๆ ประมาณ 30-40 นาที เพื่อไม่ให้นักศึกษาเบื่อ ทั้งนี้ระหว่างการสอน live สด อาจสุ่มเรียกชื่อนักศึกษาเพื่อตอบคำถาม เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมช่วงการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

อาจารย์สาธิมา สุระธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เสนะสุทธิ์พันธุ์ ผู้ลิขิต


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115740