• km-banner.jpg

ผศ.ดร.กรองได ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการที่อาจารย์สอนวิชาทฤษฎีด้วยภาษาอังกฤษ โดยให้อาจารย์แต่ละท่านเก็บข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ในกลุ่มการเรียนการสอนของตนเอง ซึ่งเป็ นการหากลยุทธ์ในการสอนนักศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเริ่มแรก จากการที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล มีนโยบายให้ดำเนินการสอนภาคทฤษฎีด้วยภาษาอังกฤษในรายวิชาการพยาบาลสาธารณภัย (Disaster Nursing) ผู้สอนต้องจัดทำประมวลรายวิชา (Course Syllabus) แปลเป็นภาษาอังกฤษตามหลักประมวลรายวิชาภาษาไทยและส่งให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาของคณะฯ พิจารณา

 

ต่อมาจึงเริ่มทำ course design ตามหัวข้อเรื่องที่สอนของรายวิชา โดยในรายวิชานี้มีทั้งหมด 15 หัวข้อ หลังจากนั้นจึงดำเนินการประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา course design พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน แก้ไข course design ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น รวมถึงจัดทำวัตถุประสงค์อย่างละเอียด (specific lesions) ในแต่ละหัวข้อที่สอน เมื่อร่วมกันพิจารณาจนครบ 15 หน่วยแล้วจึงจัดทำออกมาเป็น blueprint และดำเนินการเลือกครูผู้สอนที่เหมาะสมในแต่ละหัวข้อ

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115788