• km-banner.jpg

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการสอนภาคปฏิบัติและการประเมินผล OSCE ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนในระบบหายใจ มาเป็นผู้นำกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115750