• km-banner.jpg

          ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Share and Learnประสบการณ์การสอน” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง 318 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ผู้นำกิจกรรม รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร เป็นคุณอำนวย และผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย เป็นคุณลิขิต

ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ได้กล่าวว่าจากประสบการณ์การสอนมาจนกระทั่งถึงวันที่ต้องเกษียณอายุราชการ พบว่าตนเองมีนิสัยชอบการสอนมาตั้งแต่วัยเด็ก ชอบอ่านหนังสือ จนกระทั่งจบทำงานมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ และมาทำงานต่อในตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแนวคิดที่ใช้ในการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต เริ่มมาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักอิทธิบาท 4 รวมถึงเรียนรู้จากอาจารย์ท่านที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จมาก่อน เอามาปรับใช้กับตนเอง นอกจากนี้ในการสอนนักศึกษายังได้ใช้ความรัก ความเพียร ความอดทนและพยายามในการสอนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด เพราะการสอนคือการให้ และจากประสบการณ์การสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ที่พบว่า การสอนทักษะการปฏิบัตินั้นควรเริ่มจากการสอนทักษะง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปยากขึ้น เพราะจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี และควรสอนให้เข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้ โดยการสอนต้องมีการอธิบายบอกเหตุผลของการกระทำทุกครั้ง และมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียนรู้ เมื่อสอนไปแล้วจะสามารถรู้ได้ว่าคนไหนเก่งหรือไม่เก่ง ถ้าพบนักศึกษาที่ไม่เก่งจะเข้าไปฝึกฝนให้เก่งมากขึ้น สิ่งสำคัญในการสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องให้นักศึกษาทำให้ถูกต้องก่อน รวมถึงอธิบายว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างไรแล้วความเร็วในการปฏิบัติก็จะดีขึ้น ส่วนการสาธิตให้นักศึกษาดูจะสาธิตให้สั้นกระชับและได้ใจความ เน้นให้ฝึกฝนด้วยตัวเองมากขึ้น และสอนให้รู้จักการคิดแก้ปัญหา นอกจากนี้จะเน้นเรื่องการประหยัดเวลา ที่ปฏิบัติการพยาบาลแต่ละครั้ง ต้องถูกต้องและรวดเร็ว เน้นเรื่องเศรษฐกิจ ให้รู้จักการใช้ของใช้ต่างๆ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ให้เห็นคุณค่า ดูแลรักษาให้เหมาะสม ส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้นจะจัดให้มีการหมุนเวียนของนักศึกษาและต้องให้สามารถประเมินนักศึกษาแต่ละคนได้ นอกจากนี้การจัดกลุ่มการสอนจะมีการจัดให้นักศึกษามีหัวหน้ากลุ่มและมีการจับคู่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อช่วยกันเรียนช่วยกันสอน เพื่อส่งเสริมทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น และการวางแผนตารางสอนจะมองวันนี้และมองถึงวันข้างหน้าด้วย 

          นอกจากนี้อาจารย์ยังเปรียบเสมือนเป็นแม่แบบให้กับนักศึกษาได้ศึกษาและทำเป็นตัวอย่าง เมื่อเห็นนักศึกษากระทำผิดต้องรีบตักเตือน ขยันสอนขยันพูดซ้ำบ่อยๆย้ำจนกระทั่งนักศึกษามีความเข้าใจจนจำได้ เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของวิชาชีพ ความรู้และประสบการณ์บนหอผู้ป่วย และก่อนการสอนปฏิบัติในห้องฝึกจะเน้นย้ำถึงหลักสำคัญและภาวะแทรกซ้อนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการให้การพยาบาลกับผู้ป่วย

แรงบันดาลใจที่ทำให้ทำงานมาจนเกษียณ คือ ชอบทำงานอย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน ในการเตรียมความพร้อมกับการทำงานแต่ละครั้งและจะมีความตั้งใจทำให้ดีที่สุด เน้นการทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญก่อนส่วนตัวเสมอ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและทำให้ทำงานได้อย่างมีความสุข

ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย ผู้ลิขิต

 

 


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260