เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 1 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้อง 602 ซึ่งที่มาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะค้นหาแนวทางการเขียนแผนการสอนที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นๆ สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนแผนการสอนของตนเองได้อย่างถูกต้อง

โดย คุณศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร ได้นำเสนอตัวอย่างการเขียนแผนการสอน และเสนอแนะให้ดูประกาศการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ปี 2550 ซึ่งจะมีรายละเอียดบอกว่าการเขียนแผนการสอนจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยที่การเขียนแผนการสอนต้องครอบคลุมหัวข้อในประกาศ

ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ ได้นำเสนอตัวอย่างแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณะอนุกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนประมวลรายวิชาและแผนการสอน และชองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเรียนจบแล้วด้วย ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ การเขียนแผนการสอนจะเป็นลักษณะการบันทึกการสอนมากกว่า ซึ่งจะไม่มีรายละเอียดมากนัก ซึ่งรศ.สุคนธ์ ไข่แก้ว กล่าวเสริมว่า ปกติเวลาเขียนแผนการสอน มักจะใส่ว่าให้ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบการสอน ไม่ใส่รายละเอียดทั้งหมดลงในแผนการสอน

ผศ.ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ได้นำเสนอว่า วิธีการเขียนวัตถุประสงค์จะต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา กิจกรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์การสอน และการประเมินผล โดยเวลาเขียนนั้นจะต้องมีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อน ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลการนำเข้าสูบทเรียน เช่นอาจเป็นสถานการณ์ การแนะนะตัว เป็นต้น จึงค่อยเริ่มวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับเนื้อหาที่กำหนด เรื่องของการซักถาม ความเป็นเหตุผลและการเชื่อมโยง ซึ่งบางครั้งมักจะเขียนแค่สั้นๆ เช่น การประเมินผล จะบอกว่า ซักถาม แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะซักถามเรื่องอะไร นอกจากนี้ ยังได้เสนอว่าให้เขียนแผนการสอนตามเกณฑ์การประเมินที่ใช้ประเมินอาจารย์ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้อยู่ ก็จะมี ชื่อหัวข้อที่สอน ชื่อผู้สอน ชื่อหลักสูตร ใช้สอนในชั้นปีไหน รหัสวิชา วัตถุประสงค์คืออะไร เนื้อหา วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดผลการเรียนรู้ และวันเดือนปีที่แก้ไข

ผ.ศ.ธิติมา จำปีรัตน์ ได้กล่าวในรายละเอียดของการเขียนการสอน โดย

 • ส่วนเนื้อหา จะต้องประกอบไปด้วย บทนำ เนื้อหาที่เรียน และบทสรุป โดยไม่ต้องใส่เนื้อหาทั้งหมด อาจระบุว่ารายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบการสอนหน้าที่เท่าไหร่
 • วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จะต้องบอกว่าจะทำอย่างไร เช่น ทำกลุ่ม อภิปราย การยกตัวอย่าง case study ฯลฯ
 • สื่อการเรียนรู้ เช่น powerpoint เกี่ยวกับเรื่องอะไร
 • การวัดผลการเรียนรู้ ต้องเขียนให้เห็นว่าประเมินได้จริง จะประเมินด้วยวิธีการใด
 • ต้องบอกได้ว่าหลังจากสอนแล้วจะเกิดสมรรถนะอะไรขึ้นบ้าง

ในการประเมินผลงานทางวิชาการนั้น อาจารย์ผู้ถูกประเมินจะต้องส่งแผนการสอนล่วงหน้า 1 ภาคการศึกษา และการประเมินจะต้องประเมินทั้งการสอนและแผนการสอน

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของ ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ เกี่ยวกับการเขียน แผนการสอนในกรณีที่หัวข้อนั้น มีอาจารย์สอนร่วมกัน 3 คน อาจารย์ใช้วิธีการมาประชุมเพื่อเขียนแผนการสอนร่วมกัน แต่เวลาสอนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เอกสารประกอบการสอนก็เขียนด้วยกัน

อ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ได้ขอความเห็นจากที่ประชุมว่า การเขียนแผนการสอนนั้นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ให้ทำเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ให้อาจารย์ท่านอื่น สามารถนำไปใช้เขียนแผนการสอนได้ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปร่วมกันว่าจะต้องประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. ชื่อเรื่องที่สอนในชั่วโมงนั้น storecialis.net
 2. ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และช่องทางการติดต่อ
 3. ชื่อรายวิชา รหัสวิชา
 4. ชื่อหลักสูตร
 5. วัน เดือน ปี เวลา ที่สอน
 6. วัตถุประสงค์การศึกษา (เชิงพฤติกรรม) ที่สอนในชั่วโมงนั้น
 7. เนื้อหาของเรื่องที่สอนโดยสังเขป
 8. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
 9. สื่อการเรียนรู้
 10. การวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ ตัวชี้วัด เกณฑ์ และวิธีการ
 11. หากมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ระบุวันเดือนปีที่แก้ไข
 12. สมรรถนะที่พึงประสงค์ (สภาการพยาบาล)

การเขียนแผนการสอนตั้งแต่ข้อ 6-10 ให้นำมาใส่ในตาราง
ซึ่ง อ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย จะนำไปเขียนแบบฟอร์มแผนการสอน และจะนำมาเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เวลา 12.00–13.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อต่อไป

Download แบบฟอร์มการเขียนแผนการสอน


ผู้เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ (ประธาน), ผศ.ธิติมา จำปีรัตน์, ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, ผศ.ดวงใจ รัตนธัญญา, รศ.สุคนธ์ ไข่แก้ว, รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธ์, อ.กาญจนา ครองธรรมชาติ, อ.อรุณรัตน์ คันธา, อ.ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ, อ.ดร.อัจฉรา มาศมาลัย, อ.ธนิฐา สมัย, ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร, อ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย (ผู้จดบันทึก)


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260