เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 2 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 602 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เป็นการปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ การประเมินผล

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หมายถึง สิ่งอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาแสดงออก เช่น นักศึกษาสามารถบอก/ จำแนก/ ระบุ/ ทบทวน เรื่องต่างๆได้ เป็นต้น โดยอาศัยจากขั้นตอนในการเรียนรู้ของบลูม 6 ขั้นตอน เนื้อหาวิชา ให้มีการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่

1.ขั้นนำ การนำเข้าสู่บทเรียนมีหลายวิธี เช่น การใช้กิจกรรมดึงเข้าสู่บทเรียน จากการใช้คำถาม/ การบอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้นๆ/ การทำแบบทดสอบ Pre-test เป็นต้น
2.ขั้นสอน ใส่เนื้อหาที่สอนโดยสังเขป หรือใส่เฉพาะหัวข้อ
3. ขั้นสรุป ใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที การสรุปเนื้อหาต้องสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

จากการพูดคุยในวันนี้ ทำให้อาจารย์หลายๆท่านจะลองนำแบบฟอร์มที่ช่วยกันออกแบบนี้ นำไปใช้เขียนแผนการสอน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อในวันที่ 26 สิงหาคม 2551


ผู้เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ (ประธาน), ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธ, อ.อรุณรัตน์ คันธา, อ.ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ, อ.สุธิดา ธีระพิทยานนท์, อ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย์, ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร (ผู้จดบันทึก)


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260