วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้กับการดำเนินงานตามพันธกิจการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ บริหารจัดการ และการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์
 2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
 3. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดทำแผนผัง Flowchart
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน ค้นหาแนวแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์และบุคคลภายนอก
 5. เพื่อถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้กับการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และจากการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
 6. เพื่อเกิดการนำความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน

นโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

    งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ได้วางนโยบายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ดังนี้

 1. สร้างระบบการจัดการความรู้ด้วยการส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้ การสร้างองค์ความรู้ การจัดเก็บความรู้ รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ให้เป็นเครื่องมือพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
 2. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน/ภาควิชาฯ มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน/ภาควิชา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งในระดับภาควิชาฯ และระดับคณะฯ เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กลไกการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

    กลไกการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่สำคัญ มีดังนี้

 1. มีคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้
 2. มีหน่วยงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

    จากกลไกการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบ และกลไกการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในคณะฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับภาควิชา และหน่วยงาน
 2. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้กับการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ทั้งในระดับภาควิชาฯ หน่วยงาน และระดับคณะฯ
 3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
 4. ถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้กับการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ และจากถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
 5. เผยแพร่ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์การจัดการความรู้และเว็บไซต์ของภาควิชาฯ
 6. สนับสนุนให้มีการนำความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
 7. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทิศทางและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการความรู้

แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบและกลไก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ของสถาบันจากการจัดการความรู้


แผนที่การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM Map)

        งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนที่การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM Map) โดยเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของคลังความรู้ที่เกิดจากการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถเข้าไปได้ที่ Website KM http://www.elearning.ns.mahidol.ac.th/km ซึ่งได้จัดเก็บแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้


กระบวนการขั้นตอนสู่ความสำเร็จด้านการจัดการความรู้ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี 7 ขั้นตอน ดังนี้


KM Road Map

แบบประเมิน การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Login Form

Contact Us

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงศาลายา เขตพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30-16.30 น.

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1178252