เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 3 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 602 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการเขียนแผนการสอนที่สมาชิกในกลุ่มนำเสนอ ซึ่งมี 2 ท่านคือ อาจารย์อรุณรัตน์ คันธา และ อาจารย์ ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ

อาจารย์อรุณรัตน์ คันธา ได้นำเสนอแผนการสอนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ซึ่ง ผศ.กรองได อุณหสูต ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแผนการสอน ส่วน รศ.วิไลวรรณ ทองเจริญ ให้ข้อเสนอแนะว่า ก่อนที่จะสอนอะไรจะต้องรู้พื้นหลังของผู้เรียนก่อน ว่าผู้เรียนเป็นใคร และมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้วางแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง สำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นจะเป็นไปตามสมรรถนะที่สภาการพยาบาลกำหนด และยังต้องเป็นไปตามสมรรถนะที่ สกอ.กำหนดอีกด้วย

อาจารย์ ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ ได้นำเสนอแผนการสอนเรื่อง การประกันคุณภาพการพยาบาล ซึ่ง ผศ.กรองได อุณหสูติ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนเช่นเดียวกัน โดยขอให้เขียนแยกเป็นหัวข้อๆ ไม่ควรเขียนเรียงต่อกันไปหมด เพราะจะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน

สมาชิกมีข้อสงสัยว่าแผนการสอนแตกต่างจากประมวลการสอนอย่างไร ซึ่ง ผศ.กรองได อุณหสูติ ได้เล่าว่าปกติอาจารย์จะต้องเขียนทั้ง 2แบบ คือทั้งแผนการสอนและบันทึกการสอน การเขียนแผนการสอน เพื่อบอกว่าเราจะสอนอะไรบ้าง มี concept ในการสอนอย่างไร มีการเมินการสอนอย่างไรบ้าง มีการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะเขียนไม่ละเอียดนัก รายละเอียดจะไปเขียนไว้ในบันทึกการสอน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ทำบันทึกการสอน และจะต้องออกข้อสอบก่อนสอน ส่วนประมวลการสอน จะบอกว่าเป็นวิชาอะไร course description เป็นอย่างไร

ในครั้งต่อไป ที่ประชุมจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2551 ห้อง 602 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย


ผู้เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ (ประธาน), รศ.วิไลวรรณ ทองเจริญ, อ.ฤดี ปุงบางกระดี่, อ.อรุณรัตน์ คันธา, อ.ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ, อ.กนกรัตน์ พิมพ์รุณ, อ.กลิ่นชบา คำรศ, อ.ฐินีรัตน์ ถาวร, อ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย (ผู้จดบันทึก)


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
260