Calendar

| Wednesday, 20 November 2019 |
Global event

กิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ให้กับแกนนำนักศึกษา"

1:30 PM » 4:00 PM

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ให้กับแกนนำนักศึกษา"  

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย