Calendar

| Monday, 11 November 2019 |
Global event

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจในเกณฑ์รางวับคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

8:30 AM » 11:00 AM

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจในเกณฑ์รางวับคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

วิทยากรโดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย