Calendar

| Wednesday, 9 October 2019 |
Global event

ประชุมประชาพิจารณ์ "ผลลัพธ์การเรียนรู้" ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2562 ให้เป็น outcome-base Education

1:30 PM » 3:00 PM

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม ประชุมประชาพิจารณ์ "ผลลัพธ์การเรียนรู้" ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ.2562 ให้เป็น outcome-base Education โดย ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ คงคา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา , อาจารย์พุทธิราภรณ์ หังสวนัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ให้เป็น outcome-based Education 

ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย