Calendar

| Wednesday, 11 September 2019 |
Global event

ด้วยรักและผูกพัน

12:30 PM » 4:00 PM

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานด้วยรักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562 
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา