Calendar

Global event

ประชุมกรรมการเฉพาะทาง

Tuesday, 28 July, 1:30 PM » 4:00 PM

ประชุมกรรมการเฉพาะทาง  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มที่ 3  สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด                                               

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30-16.00 น.


Global event

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์

Wednesday, 29 July, 9:00 AM » 12:00 PM

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.


Global event

พิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 3 สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด

Friday, 31 July, 8:00 AM » 4:00 PM

พิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 ประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มที่ 3 จำนวน 2 สาขา ได้แก่

1. สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่                               

2. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด                                             

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563