• km-banner.jpg

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และงานคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสงวนสุข ฉันทวงค์ (1111) ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง เป็นวิทยากร ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247