• km-banner.jpg

การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรู้กับการดาเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้อานวยความสะดวก (Facilitator) และพัฒนาทักษะการเป็นผู้อานวยความสะดวกของบุคลากรในการดาเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในรุ่นที่ 1 เป็นการอบรมสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 39 คน

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
232