คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานคลังและพัสดุ เรื่อง การจัดหาพัสดุ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง และหัวหน้างานคลังและพัสดุ เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจได้ดังนี้

PDF Download

 

วิทยากรกล่าวถึงระเบียบข้อบังคับการจัดหาพัสดุของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะจึงใช้ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังนี้

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 • ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ อัตรา วงเงิน และการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551

 • ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 • “พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง การบริการ การจ้างที่ปรึกษา

การจัดหาพัสดุ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มี 4 วิธี

 • วิธีตกลงราคา : การจัดหาที่มีราคาไม่เกิน 300,000 บาท
 • วิธีประกวดราคา : การจัดหาที่มีราคาเกิน 300,000 บาท
 • วิธีคัดเลือก : การจัดหาที่มีราคาเกิน 300,000 บาท
 • วิธีพิเศษ : การจัดหาที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

การจัดหาพัสดุ วิธีตกลงราคา

 • การจัดหาพัสดุ (ของที่มีราคาต่ำกว่า 5,000 บาท)
 • การจัดหาพัสดุ ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
 • การจัดหาพัสดุ ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

การจัดหาพัสดุ วิธีประกวดราคา

 • การจัดหาพัสดุ ที่มีวงเงินเกิน 300,000 บาท
 • ถ้าวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

         * ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจัดหาพัสดุ วิธีคัดเลือก

 • การจัดหาพัสดุ ที่มีวงเงินเกิน 300,000 บาท และมีข้อบ่งชี้  

การจัดหาพัสดุ วิธีพิเศษ

 • การจัดหาพัสดุ ที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท และมีข้อบ่งชี้ 

หน่วยงานประสงค์จะจัดหาพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม หน่วยงานทำอย่างไร

หน่วยงานส่วนใหญ่ จะทำหนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติหลักการในการจัดหาพัสดุ โดย

 • ไม่กำหนดรูปแบบ/รายละเอียดคุณลักษณะ/TOR หรือ
 • กำหนดแต่ไม่ชัดเจนและไม่กำหนดวงเงิน หรือกำหนดเวลาใช้งาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลที่ควรปรากฏในหนังสือขออนุมัติหลักการ

 • เหตุผลและความจำเป็น
 • ชื่อรายการพัสดุ วงเงิน ที่ประสงค์ให้จัดหา
 • แหล่งเงินที่ใช้ในการจัดหา
 • กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
 • รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ลายมือชื่อผู้เสนอขออนุมัติหลักการ หัวหน้าหน่วยกำกับ และลายมือชื่อผู้อนุมัติ

เอกสารแนบท้ายหนังสือขออนุมัติหลักการ

 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ: spec (กรณีเป็นการจัดหาครุภัณฑ์)
 • ขอบเขตของงาน (กรณีเป็นการจ้างบริการต่างๆ)
 • แบบรูป รายละเอียด (กรณีเป็นงานจ้างปรับปรุงหรือก่อสร้าง)

กรณีที่ต้องจัดทำ TOR (Terms of Reference)  ตามหัวข้อที่กรมบัญชีกลางกำหนด เป็นการดำเนินการจัดหาที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

องค์ประกอบของการกำหนด TOR

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 • รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
 • วงเงินในการจัดหา

การจัดหาพัสดุ (วัสดุราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 5,000 บาท)

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “ใบเบิกพัสดุ” โดยระบุรายละเอียดวัสดุที่ต้องการเบิกให้ละเอียดชัดเจน และพิจารณาปริมาณตามความจำเป็น ลงชื่อหัวหน้างาน ผ่านรอง/ผู้ช่วยคณบดีในกำกับ
 • ส่งใบเบิกพัสดุไปที่งานพัสดุ
 • รับพัสดุที่งานพัสดุ โดยต้องตรวจนับจำนวนรายการให้ถูกต้องก่อนลงนามรับ

การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์

 • ภาควิชา/หน่วยงาน
 • กำหนด Spec. ของพัสดุที่ต้องการ
 • ทำบันทึกขออนุมัติในหลักการ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้ รายการพัสดุ วงเงิน กำหนดเวลาการใช้พัสดุ และรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
 • ส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติในหลักการ พร้อมแนบ รายละเอียดรูปแบบและรายละเอียด (spec) และใบเสนอราคา

การจัดหาพัสดุ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท โดยวิธี e-Auction)

 • ภาควิชา/หน่วยงาน
 • กำหนด Spec. ของพัสดุที่ต้องการ (ขอบเขตของงาน: TOR) โดยคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
 • ทำรายงานผลการจัดทำร่าง TOR เสนอผู้มีอำนาจลงนาม
 • ทำบันทึกขออนุมัติในหลักการ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้ รายการพัสดุ วงเงิน กำหนดเวลาการใช้พัสดุ และรายชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ เสนอผู้มีอำนาจลงนาม

การตรวจรับพัสดุ

 • การจัดหาที่มีวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผู้ดำเนินการจัดหา เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
 • การจัดหาที่มีวงเงินเกิน 30,000 บาท ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (3 คน) เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ

ประเด็นแลกเปลี่ยน

 1. หน่วยงานประสงค์จะจัดหาพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม หน่วยงานทำอย่างไร

ตอบ ถ้าเป็นพัสดุที่มีลักษณะพิเศษให้หน่วยงานขออนุมัติหลักการ ระบุวงเงิน และกำหนด Spec เพื่อความถูกต้องในการจัดหาพัสดุนั้นๆ แต่ถ้าไม่มีการกระบุ Spec งานคลังและพัสดุจะจัดหาพัสดุตาม Spec ที่ใช้อยู่ทั่วไป ทั้งนี้ในการจัดหาพัสดุ ขอให้หน่วยงานกำหนดเวลาการใช้พัสดุ จะทำให้การจัดหาได้ตรงตามเวลาที่หน่วยงานต้องการใช้งานอีกด้วย

 


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115745