คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และงานคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้าง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องสงวนสุข ฉันทวงค์ (1111) ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง เป็นวิทยากร ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1124425