คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 21 กันยายน 2553 ให้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการจำแนกตำแหน่งเป็นมาตรฐานกลาง 11 ระดับ เป็นการจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 เป็นต้นไป

การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลจากระบบซี เปลี่ยนเป็นระบบแท่งเงินเดือนของ กพ. และการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้าง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

PDF Download

สิทธิการหยุดงานและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน, พนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงาน (เงินรายได้), ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ, ลูกจ้างประจำเงินรายได้ และ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

PDF Download

ประเด็นเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้เป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งที่ข้าราชการ และลูกจ้างหลายๆคนให้ความสำคัญกันอย่างมากทีเดียว วันนี้เป็นการพูดคุยกับคุณกรุณา คุ้มพร้อม ได้เริ่มต้นถึงการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของข้าราชการและลูกจ้าง : รอบ 1 กุมภาพันธ์ 2553 สาระสำคัญๆ ที่คุณกรุณา ได้สรุปให้พี่ๆน้องๆชาวคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับทราบกัน

PDF Download

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1124420