• km-banner.jpg

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Learn in Line ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 704 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์สกุลรัตน์  เตียววานิช เป็นวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Interruptions in Operating Room ในวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง 704 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีอาจารย์ ดร.รัตติมา ศิริโหราชัย เป็นวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการศูนย์จัดการการฟื้นตัว ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลงานบริการวิชาการเพื่อสังคม (Cooperate Social Responsibility: CSR) กับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 704 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต เป็นวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การฟื้นตัวในผู้สูงวัย (Rehabilitation in Aging Society) ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 508 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.กีรติ เจริญชลวานิช เป็นวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้ป่วยกับการฟื้นตัวทางศัลยศาสตร์ ในวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยมีอาจารย์ธิมาภรณ์ ซื่อตรง เป็นวิทยากร มีรายละเอียดดังนี้

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1124439