งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชื่องาน “ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย โดยมี ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยบรรยากาศการพูดคุยกันในวันนี้เป็นไปอย่างสบายๆ ซึ่งประเด็นเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในวันนี้ จะมีรายละเอียดที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง มาติดตามกันเลยค่ะ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ กล่าวถึงสาระสำคัญในวันนี้ว่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเขียนโครงร่างการวิจัยในแต่ละหัวข้อ รวมทั้งความสำคัญของหัวข้อต่างๆ

PDF Download

twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button