• km-banner.jpg

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ประสบการณ์การให้บริการการปรึกษาเด็กและผู้ปกครอง” เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 711 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ในภาควิชาฯ ทุกท่านที่ไปให้คำปรึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านในภาควิชาฯ ได้มีโอกาสไปให้บริการการปรึกษาแก่ผู้ปกครองและเด็กโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการที่อาจารย์แต่ละคนได้พบเจอปัญหาต่างๆ จากการให้การบริการปรึกษา เพราะแต่ละคนอาจได้ case ที่แตกต่างกันออกไป และยังมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วย การที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งสำหรับการที่จะไปให้การบริการการปรึกษาในครั้งต่อไป ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 1. กลุ่มผู้รับบริการคือใคร?
  • พ่อหรือแม่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ครอบครัว ญาติ นักเรียน กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน
 2. ปัญหาที่มารับบริการได้แก่เรื่องใด
  • การเรียน เช่น เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่รับผิดชอบ ผลการเรียนต่ำ LD
  • พฤติกรรม เช่น ติดเกมส์ เบี่ยงเบนทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย/มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การแสดงอารมณ์ทางเพศไม่เหมาะสม ความต้องการทางเพศสูง ก้าวร้าว อายไม่กล้าแสดงออก ชอบโกหก การขาดระเบียบวินัย
  • ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เช่น โกรธ
  • สุขภาพจิต เช่น ADHD ความเครียดของผู้ปกครอง หูแว่ว
  • สุขภาพกาย เช่น ท้องผูก ภูมิแพ้ อ้วน ปวดท้อง
  • ปัญหาครอบครัว เช่น ความขัดแย้งในการเลี้ยงดู สัมพันธภาพ
  • ความคาดหวังของผู้ปกครอง เช่น คาดหวังในตัวเด็กสูงกว่าศักยภาพของเด็ก
 3. แนวทางหรือวิธีการในการให้คำปรึกษาในแต่ละปัญหา
  1. การประเมิน
   • ประเมินการรับรู้ผู้ปกครอง/ครูในการสังเกตพฤติกรรม ความคิดที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงดู
   • ประเมินความคิด คำพูด และพฤติกรรมเด็กนักเรียนตามวัยและพัฒนาการเด็ก บุคลิกภาพ
   • ครูประเมินพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการยอมรับของกลุ่มเพื่อน
  2. รับฟัง และให้คำแนะนำ
  3. แนะนำวิธีการปรับพฤติกรรม การเสริมแรงทางบวก ทางลบ
  4. ประสานงานกับครูแนะแนวและส่งต่ออาการเพื่อให้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
  5. แนะนำการส่งต่อรับการรักษาจากแพทย์

สรุปแนวทางหรือวิธีการในการให้คำปรึกษาในแต่ละปัญหา

1) ประเมินปัญหา สร้างความตระหนักรู้ในปัญหา สาเหตุ มีวิธีแก้อย่างไร ชวนมองให้รอบด้าน
2) เลือกวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องปัญหาแต่ละบุคคล
3) ส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง

4.  ผลของการให้การปรึกษา

- จากการประเมินผลภายหลังการให้คำปรึกษา โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ปกครองพึงพอใจ
- สอบถามผลลัพธ์การให้คำปรึกษาจากครูแนะแนว/ผู้ปกครอง

5.  สิ่งที่ได้เรียนรู้และแนวทางการพัฒนาการให้การปรึกษาต่อไป

- case ที่ต้องติดตามต่อเนื่องต้องมีการประสานกับครูแนะแนวเพื่อนัดหมายการติดตามผลต่อไป
- มีการทบทวนความรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การให้คำปรึกษาต่อเนื่อง


อาจารย์กลิ่นชบา สุวรรณรงค์  ผู้บันทึก


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115768