• km-banner.jpg

อ.ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ได้สรุปถึง APIE  ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า Assessment, Planning, Intervention และ Evaluation หรือ กระบวนการพยาบาลที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพียงแต่คำนี้เป็นคำที่ได้มาจากการไปศึกษาดูงานที่ Ngee Ann Polytechnic ประเทศ Singapore ของอาจารย์อรุณรัตน์และคณาจารย์ของคณะฯ เมื่อปี 2553

สถาบันดังกล่าวใช้หลักการของ APIE ในการจัดการเรียนการสอน และการเขียนคู่มือปฏิบัติการพยาบาลทั้งหมด ช่วยให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจในกระบวนการพยาบาลมากขึ้น โดยเริ่มจากการประมินปัญหาและข้อมูลของผู้ป่วย นำมาวางแผนการปฏิบัติการพยาบาล ลงมือปฏิบัติ และประเมินผล  นอกจากนี้ อาจารย์ในสถาบันดังกล่าวจะมีแนวทางการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน จึงส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ม้กระทั่งการสอบภาคปฏิบัติ จะใช้หลักการของ ฤญณฎ ในการสอบลงกอง โดยกำหนดสถานการณ์ให้นักศึกษาฝึกการประเมินปัญหา จนถึง ประเมินผล แบบประเมินภาคปฏิบัติฯจะประเมินทุกขั้นตอนของ APIE  ดังนั้น จึงเป็นการใช้หลักการของ APIE ทั้งระบบ 

ภาควิชาฯ อยู่ระหว่างการทำคู่มือปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และได้นำหลักการของ APIE มาใช้  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคู่มือโดยใช้ APIE อีกครั้ง

สรุปรูปแบบในการเขียนคู่มือ มีดังนี้

  • คำจำกัดความ เขียนให้กระชับ เข้าใจง่าย 
  • ความหมาย เขียนแบ่งเป็นข้อ เพื่อให้ เข้าใจง่าย
  • วัตถุประสงค์
  • อุปกรณ์
  • ขั้นตอนการปฏิบัติ ตามหลัก APIE 

ทั้งนี้ ในส่วนของคำชี้แจง/เหตุผล อาจมีหรือไม่มี ตามความเหมาะสมของกิจกรรม

PDF Download


ผู้ถอดบทเรียน: อ.ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  18 คน

1  อาจารย์ กาญจนา   ครองธรรมชาติ
2  อาจารย์จินตนา แสงงาม
3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทิกา จันทร์เปีย
4  อาจารย์ชญาภา ชัยสุวรรณ
5  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
6  อาจารย์ เบญจมาศ         โอฬารรัตน์มณี
7  อาจารย์ ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี         พงษ์สาระนันทกุล
9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรยา      จึงสมเจตไพศาล
11 รองศาสตราจารย์ วิไล เลิศธรรมเทวี
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพร     สุนทราภา
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์
14 อาจารย์ สุดารัตน์                สุวรรณเทวะคุปต์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
16 รองศาสตราจารย์ อรุณรัศมี    บุนนาค
17 อาจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
18 อาจารย์สาธิมา สงทิพย์


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1115790