• km-banner.jpg

นางอริยา ธัญญพืช เลขานุการคณะฯ และรักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลและเนื้อหาของโครงการพัฒนาคุณภาพงานและโครงการ R2R ของแต่ละงาน เพื่อให้ข้อมูลและเนื้อหาของโครงการพัฒนาคุณภาพงานและโครงการ R2R ของแต่ละงาน ในแบบฟอร์มโปสเตอร์ที่จะจัดพิมพ์และนำเสนอในการประชุม ผสานพลัง Research & KM Day

นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 503 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยเชิญนางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล หัวหน้างานห้องสมุด นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ บรรณารักษ์ และนางสาวนิภาพร เดชะ นักเอกสารสนเทศ

การพูดคุยกันในวันนี้ (30 เมษายน 2556) นับเป็นครั้งที่ 2 ของการประชุมหัวหน้างานเพื่อพูดคุยและปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ การจัดสัมมนาสำนักงานร่วมกับการจัด Research Day และ KM Day และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยร่วมกับงานพัฒนานักศึกษา ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คุณศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และคุณสุฤดี โกศัยเนตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการหาหัวข้อในการทำวิจัย

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาควิชาทั้ง 7 ภาค ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ภาควิชา 6 ภาค

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 507 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คุณศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และคุณสุฤดี โกศัยเนตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการหาหัวข้อในการทำวิจัย

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับงานบริการวิชาการ ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัย การประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งสืบเนื่องจากการปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยได้ประสานงานกับนางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ และนายพรพรหม แก้วสุวรรณ งานบริการวิชาการ เพื่อวางแผนในการจัดทำโครงร่างวิจัยเพื่อประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ร่วมกับงานคลังและพัสดุ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการพัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ อาปณกะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง, เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ, คุณศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และคุณสุฤดี โกศัยเนตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และให้ข้อเสนอแนะในการหาหัวข้อในการทำวิจัย

ในการพุดคุยกันในวันนี้ (17 มกราคม 2556) มีที่มาสำคัญจากการประชุมของผู้บริหารของคณะ ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับท่านอธิการบดี เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในทุกหน่วยงานของคณะ จำเป็นต้องมีการผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตกลงไว้ ตัวชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่งที่มีความสำคัญคือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ R2R และยังสอดคล้องตามแผนการบริหารจัดการบุคคลที่ต้องส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเลื่อนระดับสูงขึ้น หรือได้ “ชำนาญการ” นั่นเอง

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247