• km-banner.jpg

นายวัชรินทร์ ควรหาเวช วิทยากรกล่าวแนะนำขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจง่ายๆ ว่า การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นการนำข้อมูลที่เข้าใจยาก หรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจำนวนมาก มานำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง

มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้นาน ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

PDF Download

นายนุกูล ม่วงโมรี วิทยากรกล่าวแนะนำขั้นตอนการสร้าง E-mail group โดยแสดงวิธีการสร้าง E-mail group จากหน้า Webmail ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

PDF Download

นางสาวพรชนก เวสา วิทยากรกล่าวแนะนำรุ่นและลักษณะทั่วไปของเครื่องถ่ายเอกสารที่ทุกหน่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบัน แนะนำคู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และแนะนำว่าเครื่องถ่ายเอกสารนี้สามารถสแกนเอกสารแล้วยัง Save ข้อมูลลงใน USB flash drive ได้อีกด้วย โดยการสแกนเอกสารมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

PDF Download

นางสาวยุพิน ยังสวัสดิ์ บรรณารักษ์ งานห้องสมุด วิทยากรกล่าวแนะนำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม TDC – ThaiLIS Digital Collection ว่าเป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถบันทึก (Save) หรือสั่งพิมพ์ (Print) ได้

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานคลังและพัสดุ เรื่อง การจัดหาพัสดุ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง และหัวหน้างานคลังและพัสดุ เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจได้ดังนี้

PDF Download

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 6/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานทรัพยากรบุคคล เรื่อง การประเมิน Functional Competency เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางอริยา ธัญญพืช หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจได้ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 5/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานนโยบาย แผนและงบประมาณ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เรื่อง ฐานข้อมูล KPI ตามเกณฑ์ต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 507 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวกัลยา จิตรอรุณไสว และนายกณพ  คำสุข เป็นวิทยากร

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานบริการการศึกษา เรื่อง การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบอย่างง่ายๆ โดยมีนางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้อง 1110 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 3/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เรื่อง คำแนะนำในการยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายวีระชัย คุ้มพงษ์พันธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นวิทยากร

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานบริการวิชาการ เรื่อง แม่ทำงานก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 216 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวณัฐศิริ แสนหลวง เป็นวิทยากร

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานพัฒนานักศึกษา เรื่อง จัดการ (งาน) ง่ายๆ กับ Mind Map เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 โดยมีนางสาวชลียา กัญพัฒนพร เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม NS Smart Office ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง Video Conference ผ่าน WebEx เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 216 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายพัฒนะ ผ่องศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร

PDF Download

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247