• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Facilitator สายวิชาการร่วมกับสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสายวิชาการและกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอำนวยแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2”

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1002-3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “KM Facilitator: คุณอำนวยแห่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1”

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมกลุ่ม KM Facilitator สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลล์ไซด์ คันทรีโฮม กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247