คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Team Based Learning โดยมีอาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารPDF

 

twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button