คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรม After action review (AAR) หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 จำนวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในครั้งต่อไป เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 718 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร

นายกณพ คำสุข และนางสาวดารานิตย์ กิ่งวัน ผู้ลิขิต

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button