• km-banner.jpg

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสายสัมพันธ์...บุคลากรสายลูกจ้าง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 20  กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เดน รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยเชิญคุณบุญส่ง สุวรรณนาคี มาร่วมบอกเล่าความประทับใจในการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ และมีนายกณพ คำสุข และนางสาวปริชาติ แก้วสำราญ เป็นผู้ดำเนินรายการ เรื่องราวดีๆ ที่ทั้งสองท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกันได้เลยครับ

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Team Based Learning โดยมีอาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ดาวน์โหลดเอกสารPDF

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรม After action review (AAR) หลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 จำนวน 4 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์ 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 4) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในครั้งต่อไป เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 718 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร

นายกณพ คำสุข และนางสาวดารานิตย์ กิ่งวัน ผู้ลิขิต

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

          คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้าน

ประกันคุณภาพและแผนพัฒนาบุคลากรแก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการเตรียมตัวรับ

การตรวจประเมิน TQA/AUN-QA และชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 217 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ

และนางอริยา ธัญญพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

   คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประเภทการให้บริการวิชาการของอาจารย์ ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 711 ชั้น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ให้กับอาจารย์ทุกหลักสูตร ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมี รองศาสตราจารย์กันยา ออประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย เป็นวิทยากร 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การดำเนินงานฐานข้อมูลภาควิชา ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย เป็นวิทยากร

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสายสัมพันธ์.....บุคลากรสายลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุขทางด้านกายและจิตใจให้แก่บุคลากรสายลูกจ้าง อันจะส่งผลให้มีความสุขกับงานและสุขกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเชิญคุณทัตธนา แย้มกลีบ คุณศรีพร บุญปองหา และคุณประไพ นาคนาค มาร่วมบอกเล่าความประทับใจในการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสายสัมพันธ์.....บุคลากรสายลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสุขทางด้านกายและจิตใจให้แก่บุคลากรสายลูกจ้าง อันจะส่งผลให้มีความสุขกับงานและสุขกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเทล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง โดยเชิญคุณเบญญาภา มหามนตรี และคุณศรปภัชร สมอทอง มาแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน เรื่องเทคนิคการส่งเอกสาร และคุณสมหมาย เกษมสุข และคุณชูศรี นาคพงศ์ มาร่วมบอกเล่าความประทับใจในการทำงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ จนใกล้ครบวาระเกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดประเภทการให้บริการวิชาการของอาจารย์ ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 711 ชั้น 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปรางค์ทิพย์ ฉายพุทธ เป็นวิทยากร

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม ครั้งที่ 1/2555 เรื่อง การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร และได้นำความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมได้รับฟังกัน

ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองเจริญ ได้เริ่มต้นด้วยการขอให้ผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันแสดงความคาดหวังของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความต้องการรู้กลวิธีในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาว่ามีวิธีการอย่างไร และบางท่านต้องการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนเองมี

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247