• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8 เบื้องต้น” ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 1002-3 ชั้น 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และอาจารย์นันทกานต์ มณีจักร อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

PDF Download

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน” ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 503 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

PDF Download

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการเป็นพิธีกรให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ร่วมกับ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2556 ในหัวข้อ “การตัดเกรดด้วยโปรแกรม T-score” ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 601 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล และระบบสารสนเทศเพื่อการบริการทั่วไป MUMIS/MUGSS เพื่อชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ MUMIS/MUGSS ได้ทำความเข้าใจแต่ละ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 508 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรวรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย มาเป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ได้กล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ จากเดิมที่ให้แต่ละส่วนงานต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ MUFIS ซึ่งที่ผ่านพบว่าการใช้งานระบบดังกล่าวประสบปัญหาค่อนข้างมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MUMIS - MU Management Information System) และระบบสารสนเทศเพื่องานบริการทั่วไป (MUGSS - MU General Service System) มาทดแทน

โปรแกรม PREZI เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแปลงความคิด (ideas) และแนวคิด (concepts) ออกมาเป็นภาพที่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งโปรแกรม PREZI จะมีเครื่องมือการออกแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำแนกการนำเสนอเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร กล่าวว่า จริงๆ แล้วการถ่ายภาพให้สวยงามนั้น ขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยหลายๆ ด้านประกอบกัน อาทิเช่น ความพร้อมของอุปกรณ์ คือจะให้ภาพที่ถ่ายจากกล้อง compact มีความสวยงามและคมชัดกว่ากล้อง single lens นั้นก็คงจะยากสักหน่อย แต่ก็จะมีเทคนิค/วิธีการในการถ่ายภาพให้มีความสวยงาม

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "การใช้งานโปรแกรม Mindjet Mind Manager" ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 602 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เชิญอาจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับเนื้อหาของโปรแกรม Mindjet Mind Manager ventolin coupon

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)" ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เชิญนายวัชรินทร์ ควรหาเวช งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ครั้งที่ 4ในหัวข้อ"SMART with ICT: Word & PowerPoint (version 2010)" วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 711 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้เชิญนายวัชรินทร์ ควรหาเวชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247