• km-banner.jpg

นางสาวฉวีวรรณ สาระคง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถั่วงอก” เพื่อต้องการให้รับรู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของ “ถั่วงอก” จากการนำมาปรุงอาหาร และวิธีการเพาะถั่วงอกเพื่อรับประทานเองที่ปราศจากสารพิษเจือปน

นางวรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ” เพื่อต้องการเสนอถึงวิธีและขั้นตอนในการจัดการด้านบริหารเวลาอย่างถูกต้อง และประโยชน์ที่ได้รับ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างและเริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นระบบ ก็จะทำให้สามารถหาเวลาเพิ่มได้ การเกิดประสิทธิภาพในงานมากยิ่งขึ้น

นางนันทวรรณ ผ่องมณี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ” เพื่อจะได้รับรู้ถึงการใช้โทรศัทพ์มือถืออย่างถูกวิธี และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

นางสาวแสงจันทร์ สุขสุวานนท์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “10 วิธีง่ายๆ ในการดูแล รักษาคอมพิวเตอร์ของคุณ” เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานของคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพและเสื่อมคุณภาพช้าลง

นางสาวณัฐพร จุลกนิษฐ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “พัฒนางาน ด้วยวงจร PDCA” เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองในการทำงานให้มีศักยภาพได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร และป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโตรม (Office Syndrome)

นางกอบกุล เลาหิตกุล มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “พัฒนางาน ด้วยวงจร PDCA” เพื่อต้องการให้การจัดระบบการทำงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงาน เกิดผลดีในด้านต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กร คือ ทำให้จัดสรรได้ว่าควรทำอะไรก่อนและหลังเมื่อมีงานเข้ามาพร้อมๆ กัน เป็นการลดข้อผิดพลาดจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ

ว่าที่ ร.ต.สุรบดี กลิ่นจันทร์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แว่นขยายดั่งใจ” เพื่อทำให้การปฏิบัติงานจากการใช้คอมพิวเตอร์มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้สายตาได้ผ่อนคลาย สำหรับ เรื่อง “Timer โปรแกรมจับเวลาถอยหลัง” ช่วยให้มีสมาธิและเกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าใช้เวลาในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องเท่าไหร่ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในด้านเวลาได้ดีมีประสิทธิภาพ

PDF Download

นางสาวสุชลิตา ยืนนาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “วิธีการใช้งาน คีย์บอร์ด สำหรับสั่งงานต่างๆ แทนเมาส์ทำให้ทำงานเร็วขึ้นสามเท่า” เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระชับเวลาจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานประจำวัน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีเวลาเหลือที่สามารถนำไปปฏิบัติงานชิ้นอื่นได้ ทำให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น เกิดผลดีในด้านต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กร

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247