• km-banner.jpg

งานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมเสวนากลุ่มการให้บริการที่ดีเพื่อความสุขในการทำงาน ในหัวข้อ “การพัฒนากลุ่มพี่เลี้ยง” เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1103/1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ์ และนางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของกิจกรรมสร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ระดับสำนักงาน โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการที่ดีเพื่อความสุขในการทำงาน” สำหรับการจัดประชุมในวันนี้จะเป็นการแนะนำ ทำความรู้จักกับกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ และการวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของกลุ่มร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสิริมาศ และอาจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247