• km-banner.jpg

ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “สรุปถอดบทเรียนจากการทำ KM” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 306 โดยมีผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา ผู้นำกิจกรรม รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร เป็นคุณอำนวย และผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย เป็นคุณลิขิต

          ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Share and Learnประสบการณ์การสอน” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง 318 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ผู้นำกิจกรรม รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร เป็นคุณอำนวย และผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย เป็นคุณลิขิต

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มการศึกษา เรื่อง E-Learning…นวัตกรรมทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 206 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PDF Download

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติกลุ่มการศึกษา เรื่อง E-Learning…นวัตกรรมทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 506 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PDF Download

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Team Based Learning ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 1102-3 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์ มาเป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้เทคนิคการสอนแบบ Team Based Learning สรุปประเด็นต่างๆ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 3 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 602 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการเขียนแผนการสอนที่สมาชิกในกลุ่มนำเสนอ ซึ่งมี 2 ท่านคือ อาจารย์อรุณรัตน์ คันธา และ อาจารย์ ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 2 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 602 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เป็นการปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ การประเมินผล

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 1 เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้อง 602 ซึ่งที่มาของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะค้นหาแนวทางการเขียนแผนการสอนที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์ท่านอื่นๆ สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการเขียนแผนการสอนของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ นำเสนอโครงร่างการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานโดยใช้ CIPPA Model ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยบทบาทของอาจารย์เองฐานะเป็นหัวหน้าวิชา และมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล สนใจที่จะนำแนวทางการสอน โดยใช้ CIPPA model มาเป็นส่วนหนึ่งในการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา CIPPA โดยมี ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ ซึ่งเป็น guru ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ CIPPA เป็นรูปแบบที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน โดย CIPPA พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ที่ใช้พื้นฐานทฤษฏีพัฒนาการมนุษย์ (Human Development) และทฤษฏีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ในการเรียนการสอน

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247