งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำของคณะฯ เพื่อให้ความรู้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 504 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเสวนาในเรื่อง Ethic in Publication

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเป็นผู้ตีพิมพ์ผลงาน และเป็นกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีสาระสำคัญที่กล่าวถึง 6 ประเด็นหลัก

PDF Download


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
241