• km-banner.jpg

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่อง Root Cause Analysis/Lean Process/Flowchart ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 303 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย และครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 106 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรูปแบบกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นการบรรยายและ Workshop เรื่อง Root cause analysis/Lean Process โดย อาจารย์ ดร.รัตติมา ศิริโหราชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ และช่วงที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการบรรยายและทำ Workshop เรื่อง Flowchart โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

PDF Download

 


twitter button
facebook button
pinterest button
Pinterest
linkedin button
gplus button

Login Form

Statistics

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1124436