• km-banner.jpg

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ปัจจัยด้านมารดา สังคม และที่ทำงานต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในมารดาทำงานที่อาศัยในเขตเมืองประเทศไทย: การศึกษาแบบกลุ่มศึกษา-กลุ่มควบคุม” ในวันที่ 15 มีนาคม 2560  โดยมีรศ.ดร. ศิริอร สินธุ รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม Prof. Diane L. Spatz ผศ.ดร.เอมพร รตินธร และผศ.พรนภา ตั้งสุขสันต์ เป็นวิทยากร

ปัญหาที่สำคัญสำหรับการเริ่มต้นทำวิจัย คือ การเลือกหัวข้องานวิจัยที่ต้องการจะศึกษา เพราะว่าหลายคนยังสับสนอยู่ว่าอะไรล่ะคือปัญหา แล้วปัญหาคืออะไร และมีที่มาจากไหนกัน?? ดังนั้นบทความนี้ จึงต้องการที่จะเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นของการเลือกหัวข้อที่เหมาะสมกับตนเอง แหล่งที่มาของหัวข้องานวิจัย หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหา ลักษณะของปัญหาที่ดี ข้อควรระวังในการเลือกหัวข้อปัญหา การตั้งชื่อหัวข้อปัญหาได้ตามลำดับ

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จัดกิจกรรมเสวนาวิจัยซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นประจำของคณะฯ เพื่อให้ความรู้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 504 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเสวนาในเรื่อง Ethic in Publication

เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มที่ทำข้อตกลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่มข้อตกลง รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ (Service) และการลงทุน

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชื่องาน “ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย โดยมี ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชื่องาน “ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “การทบทวนวรรณกรรม/ การหาหัวข้อวิจัย” โดยมีนายอัครเดช เกตุฉ่ำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชื่องาน "ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน" สำหรับการจัดประชุมในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ความก้าวหน้า/การขอตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุนฯ" โดยมีนายอัครเดช เกตุฉ่ำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NS Lunch Talk ครั้งที่ 2/2554 ในหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแนะนำเทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยมีกูรูผู้รู้มาชี้แนะแนวทาง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ อาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชื่องาน “ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สำหรับการจัดประชุมในวันนี้จะเป็นการแนะนำ “Themes วิจัยสถาบัน/การเลือกหัวข้อและปัญหาการวิจัยสถาบัน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ชื่องาน “ศูนย์วิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” สำหรับการจัดประชุมในวันนี้จะเป็นการแนะนำ ทำความรู้จักกับ “โครงการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ (R2R)/ วิจัยสถาบัน” โดยมีอาจารย์อัครเดช เกตุฉ่ำ นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร และนางสาวเบญจวรรณ บุญณรงค์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NS Lunch Talk ครั้งที่ 1/2554 ในหัวข้อ การขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีทีมวิทยากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ สังกาศ และอาจารย์อัครเดช เกตุฉ่ำ

Login Form

Statistics

ผู้ชม
7
เนื้อหา
247