English | ไทย
Year 1993 - 2012  
Home | Contributor | Request for Instrument | Searching Methods
 

ผลการค้นหาพบ 45 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No. Year ชื่อเครื่องมือ Title Developer
1. แบบประเมินความเครียดของจาโลวิค -
2.
3. แบบวัดความสามารถดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ฉบับภาษาไทย
4. เครื่องมือวัดภาวะสุขภาพเด็ก ทัศน์ศรี เสมียนเพชร. (2541).ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท สุขภาพมารดาและบุตร กับความเครียดในบทบาทและความพึงพอใจในบทบาทของมารดาที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
5. เครื่องมือวัดความเครียดและความพึงพอใจในบทบาท
6. แบบวัดความเชื่อในการควบคุมตนเอง -
7. แบบสอบถามการทำกิจกรรมทางกายของหญิงมีครรภ์
8. - -
9. -
10. ภาระของผู้ดูแลในการดูแลเด็กโรคหืด
11. แบบวัดความเข้มแข็งของครอบครัวในการมองโลก
12. แบบสอบถามคุณภาพการดูแลของบุคลกรทางการแพทย์ที่ให้กับผู้ดูแลเด็ก
13. แบบวัดทักษะชีวิตของผู้ป่วย
14. แบบวัดการปรับตัวของครอบครัว -
15. แบบวัดความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วย -
16. ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต Missoula-VITAS -
17. แบบสอบถามการปรับตัวในชีวิตสมรส -
18. แบบวัดความเกี่ยวพันในครอบครัว -
19. แบบสอบถามความสัมพันธิ์ระหว่างบิดามารดาและบุตรวัยรุ่น -
20. แบบสอบถามเหตุการณ์สำคัญในชีวิตครอบครัว
21. แบบสอบถามลักษณะบริเวณละแวกบ้าน -
22. แบบวัดการตอบสนองทางความคิดตอสถานการณ์ -
23. แบบสอบถามเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนที่มี
24. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการรักษาและเจ้าหน้าที่ -
25. แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการรักษาและเจ้าหน้าที่ -
26. - -
27. - -
28. แบบบันทึกสุขภาพประจำวัน -
29. แบบสอบถามปัญหาที่เกิดจากการดูแลเบาหวาน -
30. แบบสอบถามพฤติกรรมสนับสนุนในการดูแลเบาหวานจากบุคคลในครอบครัว -
31. แบบสอบถามพฤติกรรมสนับสนุนในการดูแลเบาหวานจากเพื่อน -
32. แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและบุคลกรในทีมสุขภาพ -
33. แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่กับเบาหวาน -
34. แบบสอบถามความตั้งใจต่อการรับประทานยา -
35. แบบสอบถามวิธีการใช้ยา -
36. แบบสอบถามความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย
37. แบบวัดแหล่งประโยชน์สำหรับการจัดการของครอบครัว -
38. แบบวัดความไม่สุขสบายใจ -
39. -
40. - -
41. - -
42. -
43. แบบวัดสภาพแวดล้อมในครอบครัว -
44. แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการเป็นมารดา -
45. แบบประเมินคุณภาพชีวิต -

Nursing Research Centre, Faculty of Nursing, Mahidol University Phone: 0-2419-74-66-80 ext. 1407, 1408
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2419-74-66-80 ต่อ 1407, 1408

Copyright © 2009 All Right Reserved